Szanowni Państwo, wracam do ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega gdyż obiecałem, że tego tak nie zostawię…

Szanowni Państwo, wracam do ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega gdyż obiecałem, że tego tak nie zostawię…

26 maja 2020 AKTUALNOŚCI 0

Szanowni Państwo, wracam do ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega gdyż obiecałem, że tego tak nie zostawię. Po pierwsze skierowałem pismo do Przewodniczącego Rady Bogusława Potańskiego, licząc na opamiętanie i zwołanie sesji zwyczajnej, do czego jest zobligowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Ale niestety refleksji zero, gdyż jako radni dostaliśmy informację o zwołaniu kolejnej sesji nadzwyczajnej ze skróconym porządkiem obrad w najbliższy piątek.

Dlatego też dzisiaj skorzystałem z mojego prawa radnego: Ustawa o samorządzie gminnym art. 24 pkt 2 „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji
i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesje nadzwyczajną Przewodniczący może zwołać na podstawie art. 20 pkt 3 „Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający wciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.” Czyli „Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał”. Dodatkowo art. 20 pkt 4 brzmi „Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy”. Zaś przywołany wyżej ust. 1a brzmi „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.

Dzisiaj w Biurze Rady Miasta poprosiłem o pisma, które powinny być skierowane przez Prezydenta do Przewodniczącego, na podstawie których Przewodniczący zwołał poprzednią nadzwyczajną sesję rady miasta i zwołał kolejną na najbliższy piątek.
Z dokumentów, które załączam poniżej wynika, że Przewodniczący Bogusław Potański kilkakrotnie rażąco złamał ustawę o samorządzie gminnym, sprawiając że niektóre uchwały były procedowane niezgodnie z prawem!

Po pierwsze jak wynika z pisma Prezydenta Dariusza Bożka do Przewodniczącego Bogusława Potańskiego z 11 maja 2020 r., Prezydent w swoim wniosku skierował
17 uchwał. Zaś w porządku obrad sesji zwołanej na 20 maja 2020 r. Przewodniczący umieścił 21 uchwał, dokładając bezprawnie swoje 4 uchwały odnośnie skarg złożonych na Prezydenta, łamiąc przepisy ustawy przytoczone powyżej. Następnie na początku obrad sesji 20 maja 2020 r. uchwały nie zostały wprowadzone w wyniku głosowania Rady i uzyskania obligatoryjnie bezwzględnej większości i nie było też mowy o uzyskaniu zgody wnioskodawcy czyli Prezydenta w tym przypadku. Krótko mówiąc cztery uchwały Pana Przewodniczącego były procedowane niezgodnie z prawem!

Po drugie poprosiłem o pismo od Prezydenta do Przewodniczącego w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej na najbliższy piątek. Poinformowano mnie, że takiego pisma w Biurze Rady nie ma. Na jakiej więc podstawie Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Potański zwołał, informując już o tym radnych w najbliższy piątek sesję nadzwyczajną?

Wystarczyło po prostu zwołać sesję zwyczajną. Ale strach przed zwołaniem sesji zwyczajnej, do czego jest zobowiązany Pan Przewodniczący na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym, sprawia że musi dopuszczać się takiego krętactwa. Wszystko po to żeby Prezydent nie składał na sesji informacji ze swojej pracy między sesjami a radni nie mogli bezpośrednio zadawać pytań składać wnioski i interpelacje. No i niby po co również informować mieszkańców o tym, co dzieje się w mieście. Im ciszej tym lepiej. Może dlatego, że nie bardzo jest się czym pochwalić, a może jest więcej powodów do wstydu.

Chciało by się powiedzieć: Panie Przewodniczący Bogusławie Potański.
KOŃCZ WAŚĆ, WSTYDU OSZCZĘDŹ!